Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Uyum Araştırma-Geliştirme, Stratejik Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri olarak kişisel verilerinizin güvenilirliğini önemsiyoruz ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgi vermek isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Uyum Araştırma-Geliştirme, Stratejik Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri (Uyum Str olarak anılacaktır) olarak verdiğimiz hizmetlerin niteliği gereği; kimlik, iletişim, özlük, meslek, şirket, kurumsal bilgiler, görsel ve işitsel kayıtlar ve pazarlama bilgilerinden oluşan kişisel verilerinizin; aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle KVKK kapsamına uygun olarak kaydedilmesi söz konusu olabilecektir.

Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Uyum Str (Şirket) veri sorumlusu sıfatıyla KVKK kapsamında kişisel verilerinizi işlemektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, koçluk, danışmanlık, mentorluk, eğitim, seminer, etkinlik ve benzeri organizasyonlarda ya da bilgi amaçlı iletişime geçtiğinizde Uyum Str tarafından yazılı, sözlü ya da elektronik olarak toplanabilecek ve gerektiğinde güncellenerek işlenebilecektir. Verilen hizmet ve ürünlere bağlı olarak talep edilen veriler ve verilerin toplanma yöntem ve teknikleri değişkenlik gösterebilir.

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen genel ilkelere uygun olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 • Uyum Str Ürün ve hizmetlerinin tanıtımı, müşterilerine maksimum fayda sağlaması için tanıtım ve pazarlama çalışmaları kapsamında veri tabanı oluşturmak, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgilerle raporlar hazırlayarak sizin istek ve ihtiyaçlarınıza yönelik özelleştirilmiş hizmet sunmak   
 • Hizmetlerimize ilişkin tekliflerin oluşturulması
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi
 •  Pazar ve pazarlama araştırmaları kapsamında bizimle paylaştığınız bilgileriniz üzerinden sizinle iletişime geçebilmek ve gerekli ve ilgili araştırmaları yürütebilmek
 • Uyum Str’nin sunduğu hizmet ve ürünlerinin geliştirilmesi için müşteri memnuniyeti, bağlılık çalışmaları, şikayet yönetimi, hizmet kalitesi, iş-ürün geliştirme çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri,
 • Uyum Str’nin idari ve iş süreçlerinin yürütülmesi, yönetim organizasyonları ve geliştirilmesi için satın alma süreçleri, sözleşme yükümlülükleri, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, risk analizleri, uyum süreci ve mali işlerin yürütülmesi,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Uyum Str’nin Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Uyum Str ve Uyum Str ile iş ilişkisi içerisinde olan kişi ve kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Mevzuat çerçevesinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşımının yapılması
 • Uyum Str ile ilgili lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak,
 • İnternet erişim kayıtlarının yönetimi ve veri güvenliğinin sağlanması
 • Uyum Str’nin sahip olduğu ticari itibarın ve oluşturduğu güvenin korunması
 • Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi

Amaçlarıyla KVKK’nın 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz tarafımızca güvenli bir şekilde korunmakta ve amacına uygun olarak kullanılmaktadır. Ancak internet sitemiz üzerinden yönlendirilen sitelere girmeniz durumunda, bu sitelerin politikalarına ve kişisel verilerinizin korunmasına yönelik Uyum Str herhangi bir taahhütte bulunmaz.

Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ticari hayatın gereklilikleri kapsamında ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve gerekli işlerin yürütülebilmesi için, mevzuata uygun şekilde yürütülmesi ve yine mevzuat çerçevesinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşımının yapılması amaçlarıyla sınırlı olarak ve yalnızca hizmetin gerektirdiği ölçüde KVKK’nın 8. ve 9. maddesinde belirtilen işleme şartları kapsamında aşağıdaki kişi/kuruluşlara aktarılabilmektedir:

 • Hizmetlerin sunulmasına ilişkin olarak çeşitli konularda hizmet aldığımız ve işbirliği yaptığımız iş ortakları ve tedarikçiler
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, sözlü veya yazılı şekilde başvurular, mail ve mesaj yazışmaları gibi otomatik olmayan yollar ile internet sitemiz aracılığıyla ve diğer yöntemler vasıtasıyla elektronik mecralardan otomatik yollarla toplanmaktadır.

Bu kapsamda toplanan kişisel veriler, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde sayılan hukuki sebepler arasında yer alan “sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,  “kanunlarda öngörülmesi”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veya “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak KVKK’nın 11. maddesi kapsamında aşağıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak bize iletebilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi kapsamındaki işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, Yakuplu Mah. Beysan Sanayi Sitesi, Dereboyu Cad. No: 30-B/2 Beylikdüzü/ İstanbul adresine yazılı olarak veya uyum@uyumstr.com adresine e-posta yoluyla yahut “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de düzenlenen şartlara uygun olarak farklı yöntemler aracılığıyla bize her zaman iletebilirsiniz.

Uyum Str tarafından KVKK hükümlerine uygun olarak hareket edilmekte olup bu kanun çerçevesinde her türlü hakkınız mahfuzdur. KVKK’da değişiklik yapılması halinde sözleşmede değişiklik yapılmasına gerek olmadan yasanın yeni hükümleri yürürlülük tarihi itibarıyla uygulanır.

Categories:

Tags:

Comments are closed